Prinsjesdag schetst zonnige ontwikkeling sector

Geplaatst op:

Holland Solar is blij met de  voortzetting van ambitieus klimaatbeleid, waar de regering met de miljoenennota, die vandaag op Prinsjesdag is gepresenteerd,duidelijk voor kiest. De middelen in het klimaatfonds om Nederland te verduurzamen  zijn in de begroting verwerkt. Deze middelen zullen tot een forse vraag naar hernieuwbare elektriciteit uit ook zon leiden.

PBL analyse van de klimaatdoelstellingen

Met de begrotingen zijn ook de hoofdlijnen van de Klimaat- en Energieverkenning 2023 gepresenteerd door het Planbureau van de Leefomgeving. Het Planbureau voorziet een spectaculaire groei in het elektricieitsverbruik. Deze bedraagt nu circa 115 TWh en werd vorig jaar voor 2030 op 131 TWh ingeschat.  Nu is de verwachting dat deze in 2030 mogelijk zelfs 158 TWh zal bedragen. Met de groei in vraag naar onder andere zonnestroom voorziet PBL ook een forse groei aan zonnestroominstallaties. Ook hier zijn de ramingen fors naar boven bijgesteld. Werd er vorig jaar nog uitgegaan van 23,4 TWh (n 20 TWh); ondertussen is deze raming fors bijgesteld naar mogelijk 36 TWh zonnestroom in 2030. De zonne-energiesector kan én wil die bijdrage aan de klimaatdoelstellingen leveren.

Holland Solar is blij met het ingezette beleid en de positieve verwachtingen. PBL schat in dat met het huidig beleid we goed op weg zijn om de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. In die verwachtingen zijn voor de zonne-energiesector tweetal belangrijke maatregelen nog niet meegenomen. Ten eerste het stimuleren van batterijen bij zonneparken en ten tweede het voorkomen van veenoxidatie wat een kans is om grondeigenaren extra verdienvermogen te geven middels zonneparken. Het scherper uitwerken van deze maatregelen zal de doelstellingen van 2030 alleen nog maar dichterbij brengen. 

De zonne-energiesector vraagt  de Tweede Kamer dan ook om de gepresenteerde klimaatplannen te steunen, koers te houden en en een positieve blik op zon op dak en land en zonnewarmte te houden.

Belangrijke veranderingen uit de Miljoenennota

Voor onze sector zijn een aantal aankondiginginen in het huidige beleid opvallend:

We zijn blij dat de ISDE-subsidieregeling voor onder andere zonneboilers fors groter zal worden (€1,4 miljard tot 2030). Zo behouden consumenten de zekerheid dat ze subsidie kunnen krijgen wanneer ze een zonneboiler aanschaffen. Tegelijkertijd behouden bedrijven de zekerheid dat zonneboilers nog de nodige steun richting de toekomst zullen ontvangen die nodig is zolang het met aardgas verwarmen van tapwater en de woning goedkoper is.

De EIA zal met 5 jaar verlengd worden, ondanks een kritisch evaluatierapport. Zonnepanelen zijn de meest populaire maatregel in de EIA. We blijven graag in gesprek met het Ministerie om een zo doelmatig mogelijke invulling te geven aan de verlenging van de EIA.

De aangekondigde investering vanuit het Groeifonds in de maakindustrie van zonnepanelen definitief in de begroting is opgenomen (€135 miljoen) in 2024. Hiermee kunnen Nederlandse bedrijven aan de slag met het vergroten van hun productiecapaciteit voor Nederlandse zonnepanelen.

Dat de aanpassing van de energiebelastingschijven ertoe leidt dat huishoudens op termijn meer uitgedaagd worden om meer zelf opgewekte elektriciteit te verbruiken, doordat er een 'laag verbruikschijf' zal zijn en een 'hoger huishoudelijkverbruikschijf' zal komen. Ditzelfde geldt voor aardgas, waardoor een investering in een zonneboiler of PVT-systeem nog meer zal lonen. 

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!